Project Gutenberg DVD - April 2010

List of Subjects - X

Xenophon, 426 B.C.-355 B.C.

Xerxes I, King of Persia, 519-465 or 4 B.C.

Xerxes I, King of Persia, 519-465 or 4 B.C. -- Fiction

Xu, Hongzu, 1586-1641

Xuanzang, ca. 596-664 -- Fiction

Xunzi, 340-245 B.C. Xunzi